శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

ఉగ్రగంధము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. గాటయిన వాసన గలది
ఉగ్రగంధము సం.వి.అ.న.
  1. ఇంగువ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు