శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

గిరజాలు వి.బహు.
  1. గుండ్రని జుట్టు చుట్టు నుండు కత్తిరించిన చిన్న వెండ్రుకలు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు