శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

తూఁటుపడు అ.క్రి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. తూఁటుకట్టు
  1. చిల్లివోవు, రంధ్రము పడు (బ్రౌ.)
తూఁటుపడు అ.క్రి.
  1. రంధ్రముపడు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • లక్ష్మీ దేవిమందాకిని
  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు