శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

బేజు%మాలు విణ.
పరభాషా సారూప్యత గల పదములు
 1. హింది బేజుమాల్
 1. సానఁబట్టఁ బడినది, చికిలి చేయఁబడినది, ప్రయోగించుటకు సిద్ధపఱుపఁబడినది
  1. మ.రమణీరత్నము......జగ్గుల్ మీఱు క్రొంబేజు మాల్, జముదాడిం బరుజెంచి...... అహ.1.99.
  2. ఉ.అద్దమరేయిదాఁక......నిద్దుర రాక యక్కసి మనీషి మనోజుని పొన్న బేజుమాల్, పెద్ద పిరంగి యంకుడుల బెగ్గిలి...... సమీర.2.51.
  3. జ: బేజుమాలు చేయించు, బేజుమాలు చేయు
బేజు%మాలు విణ.
పరభాషా సారూప్యత గల పదములు
 1. హింది బేజుమాల్
 1. సానఁబట్టఁ బడినది, చికిలి చేయఁబడినది, ప్రయోగించుటకు సిద్ధపఱుపఁబడినది
  1. మ.రమణీరత్నము......జగ్గుల్ మీఱు క్రొంబేజు మాల్, జముదాడిం బరుజెంచి...... అహ.1.99.
  2. ఉ.అద్దమరేయిదాఁక......నిద్దుర రాక యక్కసి మనీషి మనోజుని పొన్న బేజుమాల్, పెద్ద పిరంగి యంకుడుల బెగ్గిలి...... సమీర.2.51.
  3. జ: బేజుమాలు చేయించు, బేజుమాలు చేయు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు