శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

మల్లరము వి.
 1. గర్వము
  1. సీ. ... గరువము పొగరు కావరము గెబ్బు, గీ. త్రుళ్లు క్రొవ్వు తిమురు త్రుక్కు మల్లరమ్ము, పోతరం బేపు నా గర్వ మొప్పుచుండు ... ఆం. భా. 1.133
 2. బలిసిన యెద్దు
  1. ద్వి. చటులమృగాళిపై శార్దూల ముఱుకు, ఘటన నాఁబోఁతులఁ గడిమి వేడించి, మల్లడిగొన నొక్కమఱి మల్లరముల, ... త్రెళ్లంగవైన ... అ. మ. క. 5.262 పొ. 4 పం.
మల్లరము విణ.
 1. మదించినది
  1. ద్వి. బలిమి శంకరుగిబ్బఁ బడ గెబ్బఁ జాలు, లలిమీఱు నేడు మల్లరపుఁ గోడియల ... అ. మ. క. 5.259 పొ. 1 పం.
  2. వ. ... ఆత్మసాదృశ్య సంభావనా గర్వంబు పెల్లునం ద్రుళ్లు మల్లరపు కల్లరి తేఁటితండంబుల కండక్రొవ్వు సైరింపక ... కళా. 6.224
  3. ఉ. కిఱ్ఱున నొండొకళ్లు తమకే తమకే పిలు పంచుఁ బై పయిన్, గొఱ్ఱెలు పాఁడి పైరములు కోకలు రూకలు ముందుముందుగా, వఱ్ఱుగ నిచ్చి వచ్చి తలవాకిలి గాతురు రేతిరిం బగల్, గుఱ్ఱవయస్సు మల్లరపుఁ గోడెలు సైరికదా ట్కుమారకుల్. వైజ. 2.72

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు