శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

లాబువు సం. వి. ఉ. ఊ. స్త్రీ.
  1. అలాబువు
లాబువు సం. వి. ఉ. న.
  1. సొఱకాయ, ఆనుగపుకాయ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు