శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

వెలిద్రొబ్బు స. క్రి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • వెలి1+ ద్రొబ్బు.
  1. వెలికిఁ ద్రోయు, బయటికిత్రోయు
    1. సీ. వలుఁద శూలముతోడ నలిమబ్బు నలమబ్బు వెలిద్రొబ్బు గరళ భృద్గళముతోడ ... ఉ. రా. 1. 260.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు