శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

సంఖ్యాతము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. ఎంచబడినది, లెక్కింపఁబడినది
  2. మిగులఁ బ్రసిద్ధి కెక్కినది
  3. గుణింపఁబడినది. +వి.అ.న. సంఖ్య, అంకె

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • శ్యాం కందాళవీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు