శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

అధ్యారోపణము సం. వి. అ. న.
  1. ఎక్కించుట
  2. విత్తులు చల్లుట

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు