శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

గాఁడిబావి వి.
  1. గాఁడి త్రవ్వి పల్లము ఏర్పఱిచిన బావి
    1. ఉదా.ప్రతిదినము గోల నిది గాఁడిబావి గాదె. పంచ(వేం)-3-121
గాడిబావి వి.
  1. (?)
    1. ఉదా.ప్రతిదినము గ్రోలనిది గాడిబావి గాదె కృతశకృత్కరినంద గోబృందమునకు క్షౌద్రమిది గాదె దివసకృజ్జల జమునకునని నుతించితి సంవిదాయమనయమున. పంచ(వేం)-3-121

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు