శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

పాటహీక సం.వి.అ.స్త్రీ.
  1. గుంజ, గురిజ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు