శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

మీఢము సం. విణ.(అ. ఆ. అ.)
  1. నీటితోఁ దుడువఁ బడినది
  2. మూత్రితము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు