శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

వెలివాఱు వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • వెలి+పాఱు
  1. వేఁటాడెడి తావున బయట చుట్టు పాఱించెడు పోఁగు
    1. క. వెలివాఱును గాల రులును, వలలుఁ దెరలు దీమ ములును వడిఁదీరిన కుక్కలు నారె గోలలును మం, డులక్రోవులు వేటకారడంబుఁ బెనుపఁగన్. ఉ. హరి. 4. 22.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు