శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

సంస్క్రియ సం. వి. ఆ. స్త్రీ.
  1. పవిత్రముచేయుకర్మ
  2. పవిత్రముచేయుట
  3. ఉత్తరక్రియ,శ్రాద్ధకర్మ
సంస్క్రియ వి.
  1. సంస్కారము
  2. శవదహనము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • లక్ష్మీ దేవిమందాకిని
  • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు